COB HERO IMAGE

Jiangxia (Renee) Liu, Ph.D.

Jiangxia Liu Profile Pic

Jiangxia (Renee) Liu, Ph.D. Associate Professor of Accounting jiangxia.liu@valpo.edu

Jiangxia (Renee) Liu was previously an assistant professor and director of the accounting program at Gannon University. She received her Ph.D. in accounting from the University of Texas at Dallas and recently received her Certified Management Accountant at the Institute of Management Accountants.

Education

B.S. – Chongqing University
M.S. – The University of Texas at Dallas
Ph.D. – The University of Texas at Dallas
CMA – Institute of Management Accountants